Slider

Yer : İTÜ Ayazağa Kampüsü

Sözleşme tarihi : 13.03.1999

Sözleşme bedeli : 3,100,000._USD

Proje Müellifleri : Y. Doç. Dr. Selim Velioğlu

Yüklenici : SUTEK İnş. Tic. San. A.Ş

Toplam döşeme alanı : 6700 m2

Yapım başlama tarihi : 15.03.1999

Proje Yönetimi : İTÜ Proje Yönetim Merkezi, üniversitenin inşaat yapım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü, yapılan bağışların inşaat yatırımlarında en etkin bir şekilde programlanmasını ve denetimini sağlar.

Proje Karakteristiği : Yapı, İTÜ Ayazağa Kampüsü içersinde inşa edilmekte ve 24 adet derslik, işlik ve klüp odaları, laboratuvarlar, çok amaçlı salon, yemekhane, kantin, kütüphane, okul öncesi eğitim bölümü ile idari ve teknik servislerden oluşmaktadır. Doğa varlığının ağır bastığı çevrede kurguyu, “çokluk” kavramı ışığında, gereksinim programını oluşturan bütün temel birimlere parçalıyarak öğrencilerin kavrayıp sahiplenecekleri yapı grupları ve hiyerarşik ardışık tanımlı dış mekanlardan oluşan çeşitlilik – sürpriz ve ani değerleri içeren, ölçekli bir mekansal çevre elde etmek amaçlanmıştır. Arazi eğiminin çok fazla olması ve inşaat için ayrılan alanın küçüklüğü gibi nedenlerden dolayı kompakt bir çözüme gidilmiştir. Oluşturulan ardışık dış mekanlardan birçoğu “dışarıdan tırmanma” kavramı ışığında, birimlerin çatı yüzeylerinin kullanılmasıyla elde edilmiştir. Önde çok amaçlı salonun ve arkada da yemekhanenin çatıları teras olarak değerlendirilmiştir. Her iki teras da esas olarak vadi ve yamaçta yer alan koruya yönlenmektedir. Ön avlu, çokamaçlı salonun üzerinde yer alan gösteri terası, yemekhane terası ve güney bahçesi oluşturulan temel dış mekanlardır. Doğu yönünde yer alan dersliklerin üç kata yerleşmelerine karşın tasarımın alt zemin katı, orta zemin katı ve üst zemin katı olarak biçimlendirilmesi ile her katın zeminle dolaysız ilişki kurması sağlanmış ve böylece kompakt bir çözüme gidilebilmiştir. İnsani ve sıcak bir etki uyandırmak amacıyla yapıda çeşitli konstrüksiyon sistemleri (çelik, betonarme, ahşap) ile malzeme, doku ve renkler birarada kullanılmıştır. Çok amaçlı salon, yemekhane ve orta holde iklimlendirme yapılırken, dersliklerde de düşey emme ve üfleme kanalları ile havalandırma öngörülmüştür. İlk Öğretim Okulu Projesi, çağdaş eğitim teknolojilerini ve bilgisayar destekli eğitim olanakları tüm derslik ve laboratuarlarda kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Yapıda kullanılan konstrüksiyon sistemleri ve teknik donanımlar deneysel eğitime elverecek şekilde kurguda yerlerini almış, rüzgar jeneratörleri gibi doğa dostu sistemlere de yer verilmiştir. Zamana bağlı olarak, dış mekan düzenlemesinde spor alanları dışında öğrenciler için patika yollarla ulaşılan tarım bahçeleri, kuyu ve sondaj deney alanları vb. alan ve teraslar oluşturulacaktır. İnşaata Şubat 99’da SUTEK İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarfından başlanmış olup, yapının 2000-2001 yılında eğitime açılması hedeflenmiştir.