Slider

Bu destekleme programı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının seçilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu proje; Yönetim Sistemleri, Tasarım, Kurumsal Kaynak Planlama ve İş Programları tarafından desteklenen Entegre Yapım Yönetim kurgusu araştırılacak, tüm proje yönetim safhaları tartışılarak,  bu süreç çerçevesinde oluşturulması planlanan tüm süreçler tespit edilecek ve bu noktada proje organizasyonunda bulunan tüm katılımcıların talep edilen verilere kolay erişimini sağlamak amacıyla Web tabanlı entegre bir yönetim sistemi teşkil edilecektir.

Günümüzde şirketlerde ve buna bağlı olarak iş süreçlerinde karşılaşılan en büyük sorunun iletişim kopukluğu ve standartlara oturmamış idare biçimlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Yapı endüstrisinde projeler giderek daha karmaşık ve büyük ölçekli olmakta, katılımcıların sayısı, örgütsel şemalar, toplanan, organize edilen ve birimler arasında akan enfomasyonun hacmi büyümektedir. Bu nedenle prosedürlerin, görev tariflerinin, iş tanımlarının ve iletişim mekanizmalarının iyi kurgulandırılamadığı projelerde büyük sorunlarla karşılaşılmakta ve firmaları bu gereksinimlere yanıt verecek kavramsal ve nesnel boyutta gelişmelere zorlamaktadır.

Bu noktada inşaat sektörünün entegrasyonunu sağlamak amacıyla bilginin derlenmesi ve aynı platformda veri paylaşımına dayananan yönetim sistem standartları baz alınarak oluşturulacak süreçler doğrultusunda, yazılım paketleri arasındaki bilgi alış verişini destekleyen, proje organizasyonlarının birbirleri ile iletişimini sağlayan, karar mekanizmasını hızlandıran ve her noktada erişimi sağlayan Web tabanlı entegre bir yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu modelin çözmesi gereken problemleri sıralarsak;

  • Birbirinden bağımsız,  her şirketin kendi içyapısı itibari ile farklı oluşturmuş olduğu iş süreçlerinin olması.
  • Çok sayıda, farklı arayüzlere sahip,  farklı platformlarda çalışan yazılımların kullanılması.
  • Yazılım sektöründeki ilerlemelerle birlikte mevcut yazılımlar için oluşturulacak entegrasyonların güncelliklerini kısa sürede kaybetmesi.
  • Yazılımların çeşitliliği sebebiyle, arayüzlerin sayısının ve geliştirilmesi zorunlu olan kod miktarının artması.
  • Kullanılan yazılımların farklı versiyonlarının kullanılması

Bu problemlere karşın oluşturulması planlanan modelin özellikleri;

  • Tüm koşullarda, Yönetim Sistemini destekleyecek genel prosedür ve iş akış yapısının teşkil edilmesi.
  • Sistemin ayrık parçalardan oluşması (veri değişimi, süreç yönetimi, bilgi paylaşımı vb. gibi) ve her bir parçanın dinamik bir yapı altında teşkili, böylece gerektiğinde geliştirilebilmesi.
  • Kullanılacak yazılımlar arasındaki veri transferi için gerekli olan ara yüzlerin genelde kabul görmüş formatlarda (IFC/STEP)  yapılması gerekir.

Sonuç olarak bu çalışmada Yönetim Sistemleri, Tasarım, Kurumsal Kaynak Planlama ve İş Programları tarafından desteklenen Entegre Yapım Yönetim kurgusu araştırılacak, tüm proje yönetim safhaları tartışılarak,  bu süreç çerçevesinde oluşturulması planlanan tüm süreçler tespit edilecek ve bu noktada proje organizasyonunda bulunan tüm katılımcıların talep edilen verilere kolay erişimini sağlamak amacıyla Web tabanlı entegre bir yönetim sistemi teşkil edilecektir.

Çalışma süresince İTÜ, Proje Yönetim Merkezi ve Technische Universitaet Dresden, Fakultaet Bauingenieurwesen Institut für Bauinformatik, Dresden/Almanya ile yapılmış olan doktora anlaşması çerçevesinde, gerekli tüm enformasyon değişimi sağlanacak ve önerilen çalışma ortak bir platformda yürütülecektir.