Slider

Bu destekleme programı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının seçilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu proje; Yönetim Sistemleri, Tasarım, Kurumsal Kaynak Planlama ve İş Programları tarafından desteklenen Entegre Yapım Yönetim kurgusu araştırılacak, tüm proje yönetim safhaları tartışılarak,  bu süreç çerçevesinde oluşturulması planlanan tüm süreçler tespit edilecek ve bu noktada proje organizasyonunda bulunan tüm katılımcıların talep edilen verilere kolay erişimini sağlamak amacıyla Web tabanlı entegre bir yönetim sistemi teşkil edilecektir.

Günümüzde şirketlerde ve buna bağlı olarak iş süreçlerinde karşılaşılan en büyük sorunun iletişim kopukluğu ve standartlara oturmamış idare biçimlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Yapı endüstrisinde projeler giderek daha karmaşık ve büyük ölçekli olmakta, katılımcıların sayısı, örgütsel şemalar, toplanan, organize edilen ve birimler arasında akan enfomasyonun hacmi büyümektedir. Bu nedenle prosedürlerin, görev tariflerinin, iş tanımlarının ve iletişim mekanizmalarının iyi kurgulandırılamadığı projelerde büyük sorunlarla karşılaşılmakta ve firmaları bu gereksinimlere yanıt verecek kavramsal ve nesnel boyutta gelişmelere zorlamaktadır.

Bu noktada inşaat sektörünün entegrasyonunu sağlamak amacıyla bilginin derlenmesi ve aynı platformda veri paylaşımına dayananan yönetim sistem standartları baz alınarak oluşturulacak süreçler doğrultusunda, yazılım paketleri arasındaki bilgi alış verişini destekleyen, proje organizasyonlarının birbirleri ile iletişimini sağlayan, karar mekanizmasını hızlandıran ve her noktada erişimi sağlayan Web tabanlı entegre bir yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Projenin amacı bina elemanlarının endüstriyel olarak binaya entegre servis sistemleri ile birlikte üretilmesi ve binalarda akıllılık kavramı oluşturulması üzerine bir yaklaşım sunmaktadır. Bahsedilen bina elemanlarının sürdürülebilir, çokfonsiyonlu, etkin, tekrar kullanılabilir, birlikte çalışabilir ve kullanıcı dostu olması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında geliştirilecek yeni iş modelleriyle de halihazırda kullanılan geleneksel ve işçilik ağırlıklı üretimden endüstriyel üretime doğru bir geçiş öngörülmektedir.

I3CON (Industrialized, Integrated, Intelligent Construction ), Avrupa Birliği 6. Çerçeve programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş ve 1 Ekim 2006 tarihi itibari ile resmen başlamış İstanbul Teknik Üniversitesi’nin de ortak olduğu bir araşırma projesidir.

I3CON projesi 3 No'lu tematik alan olan "Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge based multifunctional materials and new production processes and devices (NMP)" tematik alanında "3.4.4.2 New construction products and processes for high added value applications" araştırma alanı kapsamında geliştirilecektir. Kullanılacak olan araç " Integrated Project (IP)" olarak belirlenmiştir.

Projenin 14 ülkeden toplam 26 ortağı bulunmaktadır. Projenin ortaklık yapısı, değişik alanlarda faaliyet gösteren büyük şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler ile enstitüler, AR-GE kurumları ve üniversitelerden oluşmaktadır. Projenin koordinatörü ve en büyük ortağı İspanya'nın en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Dragados S.A. firmasıdır. Projenin diğer ortakları: BSRIA Limited, Draaijer & Partners, EQUA Simulation AB, Fraunhofer Gesellschaft e.V. Institute for Industrial Engineering, Fläkt Woods Oy, INTRACOM Hellenic Telecommunications and Electronics Industry, Instapro SRL, Istanbul Technical University Project Management Centre, JAMAUR, University of Ljubljana, Lonix Oy, Loughborough University, Martin & Martin Associates Ltd., Politechnika Wroclawska, University of Stuttgart, Institute of Human Factors and Technology Mgt, Technical Research Centre of Finland , Ed. Züblin AG, Saint-Gobain Recherche, Thales Research and Technology UK Ltd., Universidad Carlos III de Madrid

Proje dört yıllık bir dönemi kapsamakta olup 12 iş paketinden oluşmaktadır. ITU-PYM, 1 (Konsept Geliştirme ve Paydaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, 2 (Değer yaratan yenilikçi ve yaratıcı iş modelleri),5 (İlişki yönetimi - Servisler ve işletme yönetimi), 8 (Uygulama - demonstrasyon), ve 11 (Eğitim) no'lu paketlerde görev almaktadır. Proje boyunca toplam 35 Adam/ay lık iş gücünden faydalanılacaktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi adına ITU-PYM’nin yürüttüğü bu projeye TechnoBee AR-GE hizmeti verecektir

İsveç, Finlandiya, İngiltere ve Türkiye İnşaat Sektörü Birlikleri’nin ana sponsor olduğu, USA ve Avusturya’dan katılımcı organizasyonlar tarafından da desteklenen Çin ve Güney Afrika’nın da aralarında olduğu  10 ülke kapsamında yapılan İnşaat Sektöründe Rekabetçilik (Competitiveness in Construction: in selected countries), konulu araştırmanın Türkiye ayağı İTÜ - Proje Yönetim Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Araştırma, University of Reading – Construction Management and Economics biriminden Prof. Roger Flanagan girişimiyle başlayan ve İnşaat Sektörü ile ilgili global “Rekabet” (Competitiveness) göstergelerinin saptanmasına yönelik başlatılan büyük bir araştırmanın Türkiye ayağını oluşturacaktır. Projenin diğer kurucu ortakları, İsveç ve Finlandiya’nın inşaat federasyonlarıdır (Sveriges Byggindustrier-SR). Türk İnşaat Sektörünün konu ile ilgili araştırılması  İTÜ Proje Yönetim Merkezi’ne teklif edilmiştir.

Çalışmanın kapsamında bulunan ülkelerin her birinde rekabet edebilirliği oluşturan ulusal konular belirlenmistir. Türkiye çalışmaya dahil olarak İngiltere, İsveç, Finlandiya ve ABD’nin bilgi ve deneyiminden yararlanacak ve bu ülkelerle kendisini insaat sektoru bazinda kiyaslayabilecektir.

Araştırmanın amacı, seçilen ülkelerin inşaat sektörlerinin rekabet edebilirliğini ölçmek ve sürdürülebilir rekabet edebilirliği etkileyen güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamaktır. Bunun için dört önemli sorunun cevabı aranacaktır:

1.         İnşaat sektörünün rekabet edebilirliğini etkileyen faktörler nelerdir?

2.         İnşaat sektörü için ulusal rekabet edebilirlik nasıl ölçülebilir?

3.         Ülkeler kendi rekabet edebilirliklerine kaynak oluşturmak için hangi yolla ihracatı destekleyebilirler?

4.         İnşaat sektörleri rekabet edebilirliği nasıl sürdürebilirler?

Araştırmanın konusu;  genelde inşaat endüstrisinde rekabetçilik kavramını belirleyen faktör ve parametrelerin belirlenmesi, özelde ise Türk İnşaat Sektörünün Rekabetçiliğinin belirlenen faktörler bağlamında  değerlendirilmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, sürdürülebilir rekabet kavramı açısından endüstri ve organizasyon seviyelerinde yapılması gerekenlerin tanımlanması,

Araştırmanın sonuç raporu, araştırmaya davet edilen ülkelerin konu ile ilgili karşılaştırmalı analizi ve Türkiye raporunu kapsayacaktır.

Ağustos-Eylül 2005 tarihinde İngiltere’de yapılan “research steering committee” toplantısında Türk İnşaat Sektörü ile ilgili bir sunuş yapılmıştır. Araştırma kapsamında Türk İnşaat firmalarının yurt dışı proje öykülerinin “case” olarak kitaba yazılması önerisi başta araştırmanın ana sponsorlarından olan Ingiltere DTI (Department of Trade and Industry), İnşaat Sektörü Başkanı Mrs. Elizabeth Whatmore tarafından büyük ilgi görmüş ve önemli “case”lerin seçilerek hazırlanması ve basılacak kitapta yer alması kabul edilmiştir.

Araştırma kapsamında 19 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da Türk Müteahhitler Birliği’nde bir panel düzenlenmiş ve panele inşaat sektöründen kuruluş ve firma temsilcileri katılmıştır. Panelde rekabetçilik konusu ele alınmış ve hazırlanan sorular kapsamında katılımcıların görüşleri ve değerlendirmeleri alınmıştır. Araştırma metodolojisine uygun olarak tamamlanan delphi çalışmalarından sonra uzman görüşlerinin alınacağı röportaj ve anket aşaması büyük ölçüde tamamlanmıştır. Araştırma Türk İnşaat Sektörü’nün önemli firma ve kuruluşları tarafından desteklenmektedir.

İTÜ Proje Yönetim Merkezi proje ve eğitim faaliyetlerinin yanısıra inşaat sektörü için çok önemli Contraction Information Service Network (CONNET) adı altında başlatılan Avrupa Birliği araştırma projesinde Türkiye’den tek temsilci olarak yer almaktadır.

Projenin amacı, AB ülkeleri ve üye olacak ülkelerle birlikte,  standart olarak inşaat bilgilerinin yer alacağı, aynı zamanda ticaret portalı haline gelebilecek ve firmaların dolaşımını mümkün kılacak bir bilgi portalının oluşturulmasıdır.

Connet ile ilgili olarak yapılan workshop’ta katılım teklifi akademik bir araştırma merkezi olması koşulu ile Türkiye’den İTÜ’ye yapılmıştır ve hazırlanan protokol ile CONNET projesine üye olunmuştur.

Doç Dr. Attila Dikbaş'ın İTÜ Proje Yönetim Merkezi olarak yapmış olduğu girişimlerle, Üniversitemiz adına Avrupa Birliği 6. Çerçeve programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş ve 1 Ekim 2006 tarihi itibari ile resmen başlamış olan I3CON (Industrialized, Integrated, Intelligent Construction ) projesine ortak olunmuştur. TechnoBee bu proje kapsamında en büyük katkıyı sağlayacak olan paydaş konumundadır.

I3CON projesi 3 No'lu tematik alan olan " Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge based multifunctional materials and new production processes and devices (NMP)" tematik alanında "New construction products and processes for high added value applications" araştırma alanı kapsamında geliştirilecektir. Kullanılacak olan araç " Integrated Project (IP)" olarak belirlenmiştir.

Projenin koordinatörü ve en büyük ortağı İspanya'nın en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Dragados S.A. firmasıdır. Finlandiya Teknolojik Bilimler Enstitüsü (VTTi) de projenin ortaklarından biri olup AR-GE yöneticisi konumundadır. Projenin 14 ülkeden toplam 26 ortağı bulunmaktadır. Projenin ortaklık yapısı, değişik alanlarda faaliyet gösteren büyük şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler ile, enstitüler, AR-GE kurumları ve üniversitelerden oluşmaktadır. I3CON projesi Finlandiya, İngiltere, İspanya, Türkiye, Fransa ve Almanya'daki halen geliştirilmekte olan ulusal projelerle güdümlü olarak yürütülecektir. Bu niteliği ITU - PYM'nin ve TechnoBee'nin projedeki rolünün önemini pekiştirmektedir.

Proje dört yıllık bir dönemi kapsamakta olup 12 iş paketinden oluşmaktadır. ITU-PYM, 1 (Konsept Geliştirme ve Paydaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, 2 (Değer yaratan yenilikçi ve yaratıcı iş modelleri),5 (İlişki yönetimi - Servisler ve işletme yönetimi), 8 (Uygulama - demonstrasyon), ve 11 (Eğitim) no'lu paketlerde görev almaktadır. Proje boyunca toplam 35 Adam/ay lık iş gücünden faydalanılacaktır.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgiye www.i3con.org adresinden ulaşılabilir.

"Measuring Construction Competitiveness in Selected Countries - İnşaat Sektöründe Rekabetçiliğin Ölçülmesi: Türkiye Perpektifi Araştırması; University of Reading - Construction Management and Economics biriminden Prof. Roger Flanagan girişimiyle İnşaat Sektörü ile ilgili (Global Competitiveness Indicators) "Global Rekabet Göstergeleri"nin belirlenmesi amacıyla 2003 yılında ICRC tarafından başlatılan ve 2005 yılının sonunda İsveç, Finlandiya ve İngiltere'yi kapsayan 1. Sonuç Raporu tamamlanan araştırmanın Türkiye bölümünü oluşturacaktır. Prof. Flanagan başkanlığındaki ekip tarafından yapılan araştırma "rekabetçilik" kavramının analizleri, rekabetçiliğin tanımı, nasıl değerlendirilebileceği ve etkileyen faktörlerin belirlenmesini kapsamıştır. Yapılan çalışmada rekabetçiliği etkileyen faktörler; yatırımcılar, malsahipleri, işverenler ve toplum perspektifinden geniş bir bakış açısı ile konu ele alınmak istendiği için belirlenmiştir.

Projenin diğer kurucu ortakları, İsveç ve Finlandiya'nın İnşaat Federasyonları ile İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanlığı'dır. (Sveriges The Swedish Construction Federation (BI), The Confederation of Finnish Construction Industries RT (Rakennusteollisuus RT ry) ve Department of Trade and Investment, DTI). Türk İnşaat Sektörünün konu ile ilgili araştırması İTÜ- Proje Yönetim Merkezi tarafından yürütülmekte ve Türk Müteahhitler Birliği tarafından desteklenmektedir.

İsveç ve Finlandiya İnşaat Sektörleri hakkında ilgili hükümetler tarafından hazırlanan olumsuz raporlar sonucu İsveç ve Finlandiya İnşaat Federasyonları'nın "inşaat sektöründe rekabetçilik" konusuna artan ilgisi ve İngiliz Hükümetinin rekabetçilik ile ilgili araştırmalarını geliştirme isteği araştırmanın motivasyonunu oluşturmuştur.

İsveç, Finlandiya, İngiltere ve Türkiye İnşaat Sektörü Birlikleri'nin ana sponsor olduğu, USA ve Avusturya'dan katılımcı organizasyonlar tarafından da desteklenen Japonya ve Güney Afrika'nın da aralarında olduğu 10 ülke kapsamında yapılan İnşaat Sektöründe Rekabetçilik (Measuring Construction Competitiveness in Selected Countries), konulu araştırmanın Türkiye ayağı İTÜ - Proje Yönetim Merkezi tarafından yürütülmektedir.